Дом здравља Уб

Број: 01- 468

Датум: 07.04.2022.године

 

На основу Кадровског плана за Дом здравља Уб за 2022.годину и на основу                               члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач                      Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр. 01-467 од 07.04.2022.године, Дом здравља Уб расписује:

     

Оглас

за послове

1.ВОЗАЧ У СЛУЖБИ ЗА ХМП

 

Број извришалаца:1

Врста радног односа: радни однос на одређено време (до 8 месеци)

Радно време: пуно 40 часова недељно

 

Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб

  1. Средње образовање
  2. Да има положен возачки испит Б категорије
  3. Да је држављанин Републике Србије

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом
  • Копија личне карте
  • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
  • Оверену копију дипломе о завршеној средњој школи
  • Копију возачке дозволе

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу:  Дом здравља Уб, ул. Добросава Симића бр.1, 14 210 Уб. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања у листу Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.