Општа болница Ћуприја

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана бр.112-01-64/2022-02 од 07.04.2022. године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2022. годину, Закључка 51 бр.112-1736/2022 од 28.02.2022. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр.112-01-131/2022-02 од 16.03.2022. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.4325 од 19.04.2022. године, расписује се

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следећа радна места, односно за послове:

 

 

  1. Вишег радиолошког техничара у дијагностици............. 1 извршилац, за потребе Службе нуклеарне медицине

 

Стручна спрема/образовање: висока или виша медицинска школа – струковног или вишег радиолошког смера

Високо образовање здравствене струке:

- на основним студијама првог степена (струковне/академске)по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – струковни радиолог;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године - виши радиолошки техничар.

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит

- лиценца

- најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

 

           Опис послова: Обавља послове вишег радиолошког техничара у дијагностици у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати за радно место вишег радиолошког техничара у дијагностици за потребе Службе нуклеарне медицине су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију доказа о завршеној високој/вишој стручној спреми,  

   - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

 

  1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима........................................................................ 1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа-општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељенима су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце  или Решење о упису у надлежну Комору Србије,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Медицинске сестре/техничара у ургентним службама и реанимацији........................................................................ 1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара у ургентним службама и реанимацији су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце  или Решење о упису у надлежну Комору Србије,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Медицинске сестре/техничара у хемодијализи.............. 1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа-општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

            Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара у хемодијализи су дужни да уз пријаву доставе:  

   - фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - фотокопију лиценце или Решење о упису у надлежну Комору Србије,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

 

  1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге........................................................................... 1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање – основно образовање

Опис послова: одржавање хигијене просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност и друге послове предвиђене нормативним актима установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге су дужни да уз пријаву доставе:  

  - фотокопију доказа о завршеном основном образовању

  - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

  - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

              Пријавом на Јавни оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења поступка избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Изабрани кандидати биће дужни да пре заснивања радног односа доставе  оверене фотокопије документације која је достављена уз пријаву.

            Након окончаног Јавног огласа Установа не доставља документацију која је приложена уз пријаву а заинтересовани кандидати могу преузети исту у кадровској служби Установе.

         Рок за подношење пријаве је 9 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

         Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време -  за послове (навести послове за које се подноси пријава)”.

        Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ВАЖИ ОД 21.04.2022. ДО 29.04.2022. године

Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић