Општа болница Лозница

На основу члана члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник РС 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ради замене привремено одсутне запослене

 

  • 1 лабораторијског техничара (IVстепен), са пуним радним временом,за потребе Службе лабораторије Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

 - кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

- завршено средње образовање за лабораторијског техничара

 - положен стручни испит;

 - лиценца

Радни однос се заснива на одређено време ради замене привремено одсутне запослене због коришћења боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, посебне неге детета, најдуже до повратка привремено одсутне запослене на рад.

 

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- решење о упису у Комору, лиценца за рад

- докази о  радном искуству у здравственој установи са кратком биографијом и фотокопијом личне карте

Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Лозница, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Лозница.

 

Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на Wеб сајту Министарства здравља и Опште болнице Лозница.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.