СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

На основу чланова 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 1/15., 96/19 ), члана 37. Закона о раду, и Кадровског плана Установе, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

  1. једног извршиоца на радном месту доктор медицине –специјалиста психијатрије у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију, на неодређено време са пуним радним временом.

 

            Услови:

-  завршен Медицински факултет,   специјалистички испит из психијатрије, 3 године и 6 месеци радног искуства, положен стручни испит.            

Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова.

 

Уз пријаву приложити:

  • Кратку биографију
  • Диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми и специјализацији која се тражи Огласом
  • Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту.
  • Лиценца или решење о упису у Лекарску Комору
  • Потврда о радном искуству

 

У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

Пријаве се подносе непосредно у Управу болнице или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.