Дом здравља ,,Крупањ“ са стационаром

Број:  396/22

Датум: 27.04.2022. године

Крупањ

 

На основу члана 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Крупањ“ са стацинаром број 112-01-64/2022-02 од 06.04.2022. године, Сагласности министарства здравља Републике Србије број 112-01-131/2022-02 od 16.03.2022. године, те Правилника о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Крупањ“ са стационаром број 243/18, 688/18 и 250/19 и у складу са Одлуком в.д. директора Дома здравља „Крупањ“ са стационаром број 395/22 од дана 27.04.2022. године расписује се

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА

 

 

I Возач у санитетском превозу (1 извршилац), на неодређено време, ради занављања кадра, са пуним радним временом,  и то:

 

- за рад на пословима - возач у санитетском превозу у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, у Одељењу за техничке послове

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Крупањ“ са стационаром (број 243/18, 688/18 и 250/19):

 

Стручна спрема/ образовање:

 

  • Средње образовање

 

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

 

  • Возачка дозвола Б категорије

 

Заинтересовани кандидати, за рад на пословима Возач у санитетском превозу, подносе  следећа документа:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом, са контакт телефоном и/или мејл адресом
  • Оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању
  • Оверену фотокопију возачке дозволе
  • Уверење о држављанству Републике Србије
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Фотокопија личне карте или извод очитане личне карте
  • Лекарско уверење

 

II Описи послова за наведено радно места уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Крупањ“ са стационаром (број 243/18, 688/18 и 250/19) и кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе  Дома здравља „Крупањ“ са стационаром, радним данима од 12-13 часова.

III Оглас објавити код Националне службе за запошљавање у листу,, Послови“, на веб сајту Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs , као и на веб страници  Дома здравља „Крупањ“ са стационаром www.dzkrupanj.rs, те на огласној табли Дома здравља „Крупањ“  са стационаром.

 

IV Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за пријем у радни однос у листу,, Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе Дома здравља „Крупањ“ са стационаром, или  поштом, на адресу:

 

Дом здравља „Крупањ“ са стационаром,

ул. Владе Зечевића бр. 61, 15314 Крупањ,

са назнаком ,,Пријава на оглас за пријем у радни однос“.

 

Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања исте може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара!!!

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

 

V У складу са чл. 9 став. 3 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се пријавили  за наведен раднo местo, доноси Директор Дома здравља „Крупањ“ са стационаром.

 

VI Уколико буде потребно кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава записник.

 

Пријавом на оглас  кандидат даје своју сагласност  за обраду података о личности  у сврху избора  за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује правна служба Дома здравља „Крупањ“ са стационаром.

 

VII Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од  30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације на контакт телефон 015/7581-588 или лично у просторијама Дома здравља „Крупањ“ са стационаром.

 

VIII Са изабраним кандидатима биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду (Сл. Гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-УС, 113/2017 и 95/2018-аут.тумачење) и Посебним колективним уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. ("Сл. гласник РС", 96/2019).