ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН

Број: 01-498/2022

Дана: 05.05.2022.  године

А п а т и н

 

На основу члана 5., 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2020. годину број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године и одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-497/2022 од 04.05.2022. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ – на одређено време ради замене до повратка запосленог доктора медицине са специјализације из педијатрије 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (35 часова) недељно и пробним радом у трајању од шест месеци.

Опис посла:

Директно прима задатке од начелника службе хитне медицинске помоћи и њему одговара за извршење истих. Врши ургентне интервенције на терену, у кући болесника или у амбуланти, целој популацији којoj је у тим тренуцима потребна неодложна лекарска помоћ. По потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе. Утврђује време и узрок смрти.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

Високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису  који  је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања, испити, искуство: стручни испит, лиценца, најмање 6 мсеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе (или уверења) о завршеном факултету, оверена фотокопија уверења (или потврда) о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије, потврда о радном искуству.

  

Оглас се објављује код: Националне службе за запошљавање-филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет страници Дома здраља Апатин.

 

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 13.05.2022. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.