ДОМ ЗДРАВЉА“РУМА“

БРОЈ:1388

Дана,05.05.2022. године

Р У М А

 

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора Дома здравља“Рума“  и добијене сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља РС бр. 112-01-261/2022-02 од 11.04.2022. године, в.д. директора Дома здравља“Рума“ расписује:

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(са пуним радним временом)

 

-возач санитетског возила у санитетском превозу

 

Опис посла за горе наведено радно место утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља“Рума“.

 

Услов за обављање горе наведених послова:

СТРУЧНА СПРЕМА/ ОБРАЗОВАЊЕ

-средње образовање,IV или III  степен

 

 

ДОДАТНА ЗНАЊА /ИСПИТИ/ РАДНО ИСКУСТВО

-возачка дозвола „Б“ категорије

 

За горе насловљено радно место кандидати подносе:

-пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон,

-оверену фотокопију дипломе и  фотокопију возачке дозволе.

 

Пријаве на оглас  предају се поштом или лично у Секретаријату Дома здравља“Рума“ од 07-14 часова радним данима или поштом на адресу Орловићева бб Рума са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време- „-возач санитетског возила у санитетском превозу “, у року од 8 дана од дана објављивања Јавног  огласа у листу “Послови”.

Јавни оглас ће бити објављен на сајту Министарства здравља РС, огласној табли Дома здравља“Рума“ и интернет презентацији Дома здравља“Рума“.

 

Уз потписану пријаву на оглас са кратком биографијом приложити доказе о испуњености услова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор у року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава кандидата.

За све информације можете се обратити на телефон 022/479-365.