ПОНИШТАВА СЕ -Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Број: 03- 2482/4

Датум: 04.05.2022. године

На основу члана 21. Статута Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш члана 114. Закона о здравствениој заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2019) и указане потребе, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш доноси одлуку:

ПОНИШТАВА СЕ

ЈАВНИ ОГЛАС бр.03-2482/2 од 29.03.2022. године

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

            Поништава  се  оглас за пријем у радни однос на одређено радно време (у оквиру 10%) , са пуним радним временом  за следеће послове:

 • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ...................................................................1 извршилац

Опис послова:

 • Ради под надзором и контролом непосредног руководиоца и лекара специјалисте;
 • Ради на обради примљених болесника;
 • Ради у дежурству (као млађи дежурни лекар);
 • Ради у амбуланти;
 • Обучава се у раду на дијагностичким, терапеутским и рехабилитационим поступцима у организационој јединици и у функционалној дијагностици;
 • Учествује у стручном и научном раду;
 • Ради на својој едукацији према програму стручног усавршавања (специјализација и сл.);
 • Учествује у едукацији болесника и нижег медицинског особља на одељењу;
 • Ради и друге послове које му повери непосредни руководилац, а у оквиру своје стручне спреме и нивоа едукације;
 • Обавља и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека и лекара специјалисте, а у оквиру своје стручне спреме и нивоа едукације;
 • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефу одсека и лекару специјалисти.

 

            Институт за лечење и рехабилтацију “Нишка Бања“ Ниш  је дана,  29.03.2022. године, на сајту Националне службе за запошљавање, објавио оглас за пријем у радни однос на одређено радно време, са пуним радним временом (у оквиру 10%) за једног Доктора медицине са завршеним  VII1 степеном стручне спреме. Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Међутим, како је у међувремену дошло до повратка на рад лекара са годишњих одмора као и привремене спречености за рад (боловања), то Институт нема тренутну потребу за пријемом и заснивањем радног односа за радно место Доктор медицине.  

              Из свега наведеног Јавни  оглас који је објављен дана, 29.03.2022 а који је трајао до 06.04.2022. године, за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом за једног Доктора медицине (у оквиру 10%)  се поништава.