Zavod za urgentnu medicinu Niš

Na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS" broj 96/19 i 58/20),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i Statuta Zavoda za urgentnu medicinu u Nišu broj 1518 od 15.03.2021.god.u svojstvu  v.d.direktora Zavoda raspisujem:

 

O D L U K A

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa sa vozačima sanitetskog vozila na određeno vreme, sa punim radnim vremenom zbog povećanog obima posla, a najduže до 6 meseci

                                                                                     

broj izvršioca: 2 (DVA)  VOZAČA  HITNE MEDICINSKE POMOĆI

      

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

 • Završena srednja škola III stepen stručne spreme i/ili posedovanje vozačke dozvole  „B“ kategorije za upravlјanje motornim vozilom.
 • Najmanje 2 (dva) meseca radnog iskustva na poslovima vozača sanitetskog vozila.

  dopunski  uslovi :

  • Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom pre zaklјučenja Ugovora o radu i posedovanje dozvole „B“ kategorije za upravlјanje motornim vozilom, (radno mesto sa povećanim rizikom)

     

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

 • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa,
 • Diplomu o završenoj srednjoj školi,  III stepen stručne spreme, i/ili posedovanje vozačke, dozvole „B“ kategorije za upravlјanje motornim vozilom (overena fotokopija),
 • Potvrda o radnom iskustvu na poslovima vozača sanitetskog vozila (original),
 • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
 • Uverenje  da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci),original
 • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci),original
 • Kratku biografiju CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zavod za urgentnu medicinu Niš, 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za vozača 6 MESECI“  u zatvorenoj koverti.
Kandidati podnošenjem molbe daju pristanak na obradu podataka o ličnosti od strane ovlašćenih lica Zavoda.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće   v.d.direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na internet sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i sajtu Zavoda.