Институт за реуматологују, Београд

Институт за реуматологују, Београд, Ресавска 69, Тел: 011/3600-812

 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

 

Оглас објављен на интернет страници Министарства здравља дана 15.04.2022. године,  ПОНИШТАВА  се у делу:

 

За радно место: „виши радиолошки техничар у дијагностици, на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад, са пуним радним временом (један извршилац)“, због одустајања јединог пријављеног кандидата.

 

 

С поштовањем,

в. д. Д И Р Е К Т О Р А

Проф. др Горан Радуновић