ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе и Oдлуке в.д. директора Дома здравља «Ковачица» бр: 499/22 од 11.05.2022.г., в.д. директора Дома здравља «Ковачица» расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


  1. Доктор медицине – изабрани лекар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време ради замене доктора медицине који су на специјализацији;

 

  1. Доктор медицине у Служби хитне медицинске помоћи - 1 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време ради замене доктора медицине који је на специјализацији;

 

 

  1. Медицинска сестра-техничар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом – 1  извршиоца, са пуним радним временом, на oдређено време,   до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета;

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

 


За радно место из тачке 1.и 2.  Огласа:

  • Доктор медицине - VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит, Лиценца Лекарске коморе Србије;

За радно место из тачке 3. Огласа:

  • Медицинска сестра-техничар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, положен стручни испит, Лиценца/Решење о упису у КМСЗТС, возачка дозвола Б категорије.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица» Штурова 42, Ковачица, са назнаком „За оглас за радно место под бр.___-“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

-за радно место под бројем 1. и 2. - диплома – уверење о завршеном медицинском факултету, Лиценца Лекарске коморе, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, копија личне карте,

 

-за радно место под бројем 3 – диплома - завршена медицинска школа, уверење о положеном стручном испиту, Лиценца/Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству; копија личне карте,

 Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  Националне службе за запошљавање – Испостави Ковачица, огласној табли и веб сајту Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. Директора ДЗ «Ковачица»

др Соринел Живојин