Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019.“), члана 17. Статута Института за ментално здравље, а на основу дописа Министарства здравља број 112-01-261/2022-02 од 06.04.2022. године и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 2682/2022. од 29.03.2022. године, в.д. директора Института за ментално здравље дана 06.05.2022. године доноси одлуку о расписивању

 

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос:

 

 

На неодређено време, са пуним радним временом, за послове

 

РУКОВОДИОЦА ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА  – 1 извршилац

 

Опис послова:

 • организује, руководи, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова; обавља послове консултанта директора и органа управљања Института; присуствује седницама колегијума и органа управљања; прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада, осим из економско финансијске области; прати и припрема опште акте, уговоре и друге опште и појединачне акте; контролише припрему уговора и њихову реализацију; обавља, по пуномоћју послове заступања Института пред судом и другим државним органима; координира правне послове везане за јавне набавке у сарадњи са Комисијом за јаве набавке и другим стручним службама; прати и контролише послове  из области радно-правних односа; прати и контролише послове  из области информационе и техничке делатности запослених у Одсеку;  за свој рад непосредно је одговоран  помоћнику и директору Института. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу помоћника и директора Института. Члан је Стручног колегијума Института.

 

Услови:

 

Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно

специјалiстичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
 • положен правосудни испит,
 • положен испит службеника за јавне набавке,
 • знање рада на рачунару,
 • најмање 5 (пет) година радног искуства
 • здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас – молбу, достављају и:

 • радну биографију,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију положеног правосудног испита,
 • фотокопију уверења о положеном испиту сужбеника за јавне набавке,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

 

Јавни оглас ће бити објављен на сајту Министарства здравља,  сајту Националне службе за запошљавање, на огласној табли и интенет презентацији Института за ментално здравље.

 

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама, као и уверење о здравственој способности утврђеној од стране надлежног здравственог органа.  Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Милана Кашанина бр. 3,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института.

 

 

в.д.  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф. др Милица Пејовић-Милованчевић