Дом здравља Тутин

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Тутин“ за 2022.год. .и Правилника о организацији послова Дома здравља Тутин систематизацији радних места, в.д.директора доноси Одлуку, којом расписује

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време на радном месту :

 

                   - 6 доктора медицине ( 3 служба Опште медицине и 3 одељење Хитне медицинске помоћи)

                    - 9 медицинских сестара техничара:  2 одељење Интернистички стационар ,

                                                                                        1 одељење Хемодијализе,

                                                                                        1 одељење за Школски диспанзер за децу,

                                                                                        1 одељење Дечије одељење,

                                                                                  1 одељење Ванболничког породилишта и генекологије,

                                                                                      2 одељење Опште медицине,

                                                                                       1 одељење Хитне медицинске помоћи.

                 -3 радиолошка техничара у служби за Радиолошку дијагностику

                             

                 -1 возач(одељење Хитне медицинске помоћи)

за доктора медицине: VII степен стручне спреме, положен стручни испит,лиценца

Опис послова утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Тутин.

За медицинску сестру техничара

 IV степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад

Опис послова утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Тутин.

 

  За радиолошка техничара

 VI или IV степен стручне спреме, положен стручни испит, лиценца за рад

Опис послова утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Тутин

 За возача

III степен стручне спреме,положен возачки испит Б категојије.

Опис послова утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Тутин

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

        -    Оверену фотокопију дипломе ,  

-Лиценцу    

        -    Фотокопију /исчитану личну карту

        -Уверење о држављанству

        - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља  Тутин, ул. БогоЉуба Чукића 12, Тутин, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа у листу ,,Послови“ Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на Огласној табли Дома здравља Тутин од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

в.д.директора Дома здравља Тутин

др Кемал Ћоровић