Дом здравља „Ћуприја“

На основу члана  192 Закона о раду ( “Сл. гл. РС” 7.- 8   Посебног колективног уговора за здравствeне установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина  и јединица  локалне самоуправе  („ Сл.гл.РС“ бр. 96/19 и 58/20), Кадровског плана Министарства здравља за ДЗ „Ћуприја за 2020 годину бр:112-01-31/2020-02 од 24.12.2020 године,  Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља “Ћуприја”, бр. 2705 од 14.01.2018.године, Инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр. 120-01-151/2020-02 од 25.12. 2020. год. од 08.03.2021. год. од 01.06.2021. год. од 26.08.2021. год. 02.12.2021.год. и од 08.02.2022.године, Одлуке в.д. директора бр.1824 од 06.05.2022. године Дом здравља „Ћуприја“, члана 23.Статута Дома здравља “Ћуприја” расписује се :

 

Јавни оглас  

за пријем у радни однос на одређено време

 

            Дом здравља “Ћуприја” оглашава потребу за пријем у радни однос  на одређено време до 30.09.2022. године, због повећаног обима посла, са пуним  радним временом, на радном месту:

 

1.Спремач /спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене  услуге – број извршилаца -  1

 

Услови за заснивање радног односа су:

-  Основно  образовање

 

Опис послова: Одржава хигијeну просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност;одржава хигијену у административним просторијама;одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове дезинфекције просторија, прибора и инвентара Обaвља послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора а које су из делокруга рада службе, у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности  и занимања. За свој рад одговара главној сестри ДЗ и дректору.

 

                  Кандидати су дужни да достaве: Пријаву  са назнаком “за јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време , на радно место: спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствне услуге.Уз пријаву  на Јавни оглас, канидати су дужни да доставе: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном основном образовању  и очитану личну карту.

 

                  Пријавом на  Јавни оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                  Пријаве се подносе лично или поштом, на адресу Дом здравља „Ћуприја“   ул. Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја.

                  Након окончања Јавног огласа поднета документација неће бити враћена кандидатима.

                  Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласној табли  Националне службе за запошљавање у Ћуприји.  

                  Оглас се  објављује  на Web сајту Министарства здравља РС, на огласној табли  Националне службе за запошљавање у Ћуприји, на сајту Установе и огласној табли Дома здравља “Ћуприја” дана  11.05.2022. године.  

                  Јавни оглас важи од 11. 05. 2022. године  до  18.05.2022. године .

                  Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене приспеле пријаве уз које нису приложени сви потребни докази  неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.Директор

Дома здравља „Ћуприја“

Др Зорица Ченић

Специјалиста медицине рада