Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 24.02.2022. године као и одредаба чланова 7 , 8  и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019, 58/2020- АнексI), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

 

Вишег радиолошког техничара у дијагностици за потребе Одсека за општу радиологију, 2 (два) извршиоца

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања  са пуним радним временом на послове вишег радиолошког техничара у дијагностици за потребе Одсека за општу радиолоогију, 2 (два) извршиоца.

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • даје упутства пацијенту о припреми за снимање радиографија целог тела,контрастним методама са контролом скопије дигестивног и урогениталног тракта, мобилним апаратима за снимање на оделењима ,мобилним апаратом,апаратом са ТВ ланцом у операционој сали ,магнетној резонанци  свих делова тела,компјутеризованој томографији свих делова тела,припреми пацијената за увођенје у анестезију за поједине прегледе,припреми пацијената за ултразвучне прегледе  и о понашању пацијента приликом  извођенја горе поменутих дијагностичких процедура-снимања у складу са радним местом на које је распоређен од стране  одговорног радиолошког техничара
 • поставља пацијента  у положај пожељан за снимање или принудан;
 • припрема апаратуру и материјал потребан за снимање, свих горе поменутих врсти дијагностичких процедура на постојећим дијагностичким апаратима,апликује потребно контрастно средство било ИВ путем било парентерално у зависности од врсте прегледа,рад са пумпом инјектором за апликовање  у болусу контрастног средства на магнетној резонанци и компјутеризованој томографији,апликовање антишок терапије по налогу радиолога уколико се укаже потреба због алергиске реакције пацијента;
 • снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка,планира преглед на магнетној резонанци и компјутеризованој томографији по протоколима које одреди радиолог; 
 • примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и  прати реакције пацијента при извођенју дијагностичких процедура;
 • спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке дијагностике
 • поред послова и радних задатака предвиђених за радиолошког техничара обавља и сложеније облике дијагностичких процедура на магнетној резонанци и компјутеризованој томографији;
 • обавља све уско специјализоване радиолошке дијагностичке процедуре;
 • учествује у тиму спречавања и ширења интрахоспиталних инфекција, као и у тиму едукације медицинских техничара у својој организационој јединици;
 • одговоран је за прописно вођење медицинске документације и медицинске евиденције;
 • учествују у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • преноси искуства на млађе техничаре и уводи у рад приправнике и новопримљене техничаре;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосрeдно је одговоран руководиоцу организационе јединице и главном радиолошком техничару.

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове вишег радиолошког техничара у дијагностици за потребе Одсека за општу радиологију, 2 (два) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

                         - високо образовање/виши радиолошки техничар

              -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању,

              - положен стручни испит

              -  лиценца

 

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДСЕКА ЗА ОПШТУ РАДИОЛОГИЈУ - 2 (ДВА) ИЗВРШИОЦА “.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеном образовању
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопија лиценце
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)
 • фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.