Dom zdravlja Preševo

Na osnovu člana 24 Zakona o radu Republike Srbije (Sl.glasnik br.24/05,61/05,54/2009, 32/2013,75/2014) člana 23 Statuta Doma zdravlja Preševo, važećeg kadrovskog plana Ministarstva zdravlja  I clana 8.posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove dopis Ministarstva zdravlja broj.120-01-151/2020-02 od 02.12.2021 godine, instrukcije Ministarstva zdravlja broj:120-01-151/2020-02 od 08.02.2022 godine    i odluke direktora Doma zdravlja Preševo o potrebi zasnivanja radnog odnosa br. 525 od 27.04.2022 godine raspisuje:

 

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Dom zdravlja Presevo u Presevu raspisuje oglas za prijem I to:

 

 1. Doktora medicine sa VII stepenom stručne spreme …………….2 izvrsioca

Radni odnos se zasniva na Određeno vreme do 30.09.2022 godine, sa punim radnim vremenom za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih  u Domu zdravlja Preševo u Preševu , na osnovu  člana 69 tačka  51 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova D.Z Preševo.

      Opis poslova: Kao u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji I sistematizacii poslova Doma zdravlja Preševo.

 

     Uslovi za prijem:

 • Završen Medicinski Fakultet – na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10 septembra 2005 godine: - na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005 godine.
 • Položen stručni ispit,
 • Licenca za rad
 • Državljanstvo Republike Srbije.

 

Zainteresovani Kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 

 • Prijavu na oglas sa kratkom biografijopm ili CV, uz obaveznu adresu I kontakt telefon
 • Ličnu kartu (fotokopija ili očitana)
 • Uverenje o državljanstvu (original ne starije od 6 meseci)
 • Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (overena fotokopija)
 • Overenu fotokopiju uverenja о polozenom strucnom ispitu za doktora medicine
 • Overena Fotokopija Licence za rad ili rešenja o upisu u imenik Komore doktora medicine
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ili krivični postupak (uverenje izdaje sud)
 • Vozačka dozvola “B” kategorije
 • Lekarsko uverenje o opstoj zdravstvenoj sposobnosti, po prijemu kandidata.

 

 

      Kandidati prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa dostaviti na adresu Doma zdravlja Presevo u Presevu ul.15 Novembar br.88. broj tel.017/869-195. Sa naznakom “za oglas”  kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, komisija će po potrebi obaviti razgovor ili utvrditi drugi način ocenjivanja kandidata (testiranje, provere praktičnih znanja, sposobnosti i veština na osnovu kojih će se kandidati rangirati, o čemu će isti biti obavešten telefonskim putem.

     Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana obljavljivanja Oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja. Kandidati koji budu doneli nekompletnu dokumentaciju neće se uzeti na razmatranje.      

 

 

 

v.d DIREKTOR

Dr Spec. Boban Spasić