Завод за трансфузију крви Војводине

На основу чл. 5, 7. став 1. тачка 3), 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 8. Колективног уговора код Завода за трансфузију крви Војводине број 01-75/2015, Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији послова Завода за трансфузију крви Војводине број 01-101/2018, те указане потребе за радним ангажовањем нових запослених лица ради повећања обима посла, вршилац дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине,  објављује:  

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1.Лабораторијски техничар у Одељењу за давалаштво крви Службе за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и дијагностичких средстава на одређено време, до 6 (шест) месеци због повећаног обима посла - 1 извршилац, са пуним радним временом, који ће се обављати у Заводу за трансфузију крви Војводине, у Новом Саду, Хајдук Вељкова 9а.

 

Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад у Заводу и на терену, води рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а према упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане документације, учествује у изради периодичних извештаја, учествује у изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса рада, води рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне средине, врши пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем у заводу и на терену, помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену,

врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у   Заводу и на терену, брине о ДДК за време и непосредно након давања крви у Заводу и на терену, учествује у збрињавању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну листу, доставља узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз спроводну

листу,обавља и друге послове из делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера

сходно потребама Завода, за свој рад одговара главном техничару Одељења, главном техничару Службе, шефу Одељења, начелнику Службе, главном техничару завода и директору Завода.

Стручна спрема и радно искуство: средња стручна спрема, стручни испит, лиценца, најмање 6 (шест) месеци радног искуства у том звању.

 

Потребна документација: пријава на оглас, фотокопија дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или oпштег смера, фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија (CV), доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и др...

 

2.Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама «Послови» Националне службе за запошљавање.

 

3.Оглас ће бити објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије и web сајту Завода за трансфузију крви Војводине.

 

4.Пријаве се подносе путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад, са назнаком «ЗА ОГЛАС» или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине сваког радног дана од 8 до 14 часова.

 

5.Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

прим. др сци. мед. Невенка Бујандрић