ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

На основу члана 7 став 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019, 58/2020-Анекс 1), члана 23 Статута Опште болнице Горњи Милановац број 1928 од 30.03.2009.године, Кадровског плана Опште болнице Горњи Милановац број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године и измењеног Кадровског плана Опште болнице Горњи Милановац за 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 23.03.2022. године, в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац, др Предраг Шутић, дана 17.05.2022.године расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

 

1.Информатичар у Кабинету за информационо-комуникационе технологије – на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом - 1 извршилац, а све у складу са Кадровским планом Опште болнице Горњи Милановац за 2022.годину, број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, као и измењеним Кадровским планом Опште болнице Горњи Милановац за 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 23.03.2022. године.

 

 

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште 

болнице Горњи Милановац и Анекса 1. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Горњи Милановац број 32/2019 од 04.03.2019. године.

 

Услови за заснивање радног односа:

  • Да кандидат има стечено високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • На студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
  • Најмање три године радног искуства у струци и потребне компетенције за рад на овом радном месту

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављује, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима (адреса, телефон и e-mail),
  • фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме)
  • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеноj школи
  • кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе (фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.)
  • фотокопија уверења о држављанству

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

                                                                

Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду дужан је да достави:

            -лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,

            -уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),

            -уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља и на огласној табли Опште болнице Горњи Милановац. Не благовремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења Одлуке о избору.

 

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана Обреновића број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

 

Образложење

На основу члана 7 став 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,  аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 96/2019,58/2020-Анекс 1) у складу са Кадровским планом за Општу болницу Горњи Милановац број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године, као и изменом Кадровског плана за Општу болницу Горњи Милановац број 112-01-64/2022-02 од 23.03.2022.године, те указане потребе за радним ангажовањем лица, директор је донео одлуку о расписивању јавног огласа за информатичар у Кабинету за информационо-комуникационе технологије – на одређено време, због повећаног обима посла