Завод за стоматологију Крагујевац

На основу чл.7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија,аутономна покрајина и jeдиница локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.96/2019) и одлуке директора о потреби за заснивањем радног односа бр.01-158 од 18.04.2022.године  расписује се

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време до 2 године са  пуним радним временом Службеника за послове заштите,безбедности и здравља на раду

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове и то:

 

-високо образовање:

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно

 специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од

 10.септембра 2005.године,

-на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо   

 образовање до 10.септембра 2005.године.

-знање рада на рачунару

-положен одговарајући стручни испит из области рада ( безбедност и здравље на раду)

-положен стручни испит из области заштите од пожара

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 

-пријава на оглас са биографијом,адресом и контакт телефоном

-оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету

-оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за 

 обављање послова безбедности и здравља на раду

-оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара

-оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених или венчаних уколико је променио

 презиме

-оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије од 6 месеци

-уверење суда да се не води кривични поступак,не старије од 6 месеци

-уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван,не старије од 6 месеци.

 

Пријава се објављује и оглашава код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС ( www. zdravlje.gov.rs ).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији“Послови“ Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему. Коначну одлуку доноси директор.

Обавештење о избору кандидата ће бити достављено кандидатима у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршеном конкурсу предата  документа се неће враћати кандидатима.

Изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Пријаве  на оглас слати на адресу:

Завод за стоматологију Крагујевац

Змај Јовина бр.32

34.000 Крагујевац

 

 

На основу чл.7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија,аутономна покрајина и jeдиница локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.96/2019) дописа Министарства здравља Републике Србије бр.112-01-131/2022-02 од 21.03.2022.године  и одлуке директора о потреби за заснивањем радног односа бр.01-159 од 18.04.2022.године  расписује се

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 1 дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове

 

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и следеће услове и то:

 

-високо образовање:

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно

 специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од

 10.септембра 2005.године,

-на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо   

 образовање до 10.септембра 2005.године.

-знање рада на рачунару

-најмање 5 година радног искуства

 Пожељно: искуство у вези јавних набавки

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 

-пријава на оглас са биографијом,адресом и контакт телефоном

-оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету

-доказ о радном искуству (фотокопија уговора о раду којим се доказује радно искуство у 

 звању дипломираног економисте или потврда послодавца којом се доказује дата чињеница)

-оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених или венчаних уколико је променио

 презиме

-оверена фотокопија уверења о држављанству, не старије од 6 месеци

-уверење суда да се не води кривични поступак,не старије од 6 месеци

-уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван,не старије од 6 месеци.

 

Пријава се објављује и оглашава код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС ( www. zdravlje.gov.rs ).

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији“Послови“ Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему. Коначну одлуку доноси директор.

Обавештење о избору кандидата ће бити достављено кандидатима у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

По завршеном конкурсу предата  документа се неће враћати кандидатима.

Изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Пријаве  на оглас слати на адресу:

Завод за стоматологију Крагујевац

Змај Јовина бр.32

34.000 Крагујевац