Дом Здравља „др Милорад Михајловић“ Ражањ

На основу члана  7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе,члана 6 и 7 Правилника о раду Дома здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са инструкцијом Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 08.02.2022. године  и у складу са насталим потребама објављујемо,

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

 

За пријем у радни однос :

2/доктора медицине, са пуним радним временом на одређено време а због замене запослених за време породиљског одсуства а најдуже до 30.09.2022. године

Услови:

       -  Високо образовање VII-1 степен-доктор медицине

       -  На интегрисаним академским студијама по прописима који уређују високо     образовање,почев од 10 септембра 2005 године       

        - На основим студијама у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септебра 2005 године

        -положен стручни испит

        -поседовање лиценце

        -поседовање возачке дозволе Б категорије

        -извод из матичне књиге рођених

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања од стране Министарства Здравља РС и Националне службе за запошљавање.

Пријава са биографијом(CV) наведена документа(оверене фотокопије) се достављају лично или поштом на адресу: Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. Др Милорада Михајловића 5, 37215 Ражањ са назнаком ,,Пријава на оглас,,

 Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/3841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова.