Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

                

     

         ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Домар-мајстор одржавања -столар ......................................................................... 1 извршилац

 

        ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 

  1.  Домар-мајстор одржавања  ..................................................................................... 1 извршилац

  

       

 

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место домар –мајстор одржавања-столар-III степен стручне спреме ,завршено средње образовање одгоцарајућег смера,без обзира на радно искуство
  •  За радно место домар-мајстор одржавања-III степен стручне спреме ,завршено средње образовање машинске стуке,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Кратку биографију                     

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.