Завод за здравствену заштиту студената

На основу члана чл. 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20-Анекс I), као и чл. 24. Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд, а према потреби посла и организације рада у Заводу и у складу са Кадровским планом Министарства здравља, дел. бр. 112-01-607/2019-02 од 22.10.2019. године, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 1221 oд 23.05.2022. године, расписује се

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

на радном месту:домар/мајстор одржавања у Одељењу за техничке и друге сличне послове - 1 извршилац, на период ангажовања до 6 (шест) месеци.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следећи услов:

Стручна спрема / образовање

- средње образовање техничког смера  (IV/V степен).

Додатна знања / испити / радно искуство

- најмање 3 године радног искуства

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места и то:

„обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;одржава у исправном стању основна средства и инвенатар и одговара за њихово несметано функционисање (занатско одржавање  инсталација,уређаја,објеката и опреме);обавља све поправке по налогу шефа Одељења, посебно поправке из струке за коју је квалификован (замена једноставних склопова,резервних делова,прикључака,уложака и погонских делова,уља,мазива и сл.),превентивно прегледа и надзире рад инсталисаних једноставних система и предлаже поправку или замену апарата или делова апарата који нису за даљу употребу;припрема објекте, опрему и инсталације за рад;обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење;обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; требује материјал потребан за рад и води рачуна о рационалној потрошњи; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; примењује утврђене процедуре у раду;примењује прописане мере и утврђене процедуре за безбедан и здрав рад; стручно се усавршава кроз све видове стручног усавршавања; учествује у раду комисија или других радних тела и тимова;обавља послове којима је непосредно задужен  ради спровођења прописа;по потреби обавља и друге послове у оквиру своје струке, знања и способности стечених радом или едукацијама, по налогу шефа Одељења, начелника Службе, помоћника директора за немедицинске послове  или директора Завода којима одговара за свој рад.“

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-пријаву на оглас са кратком биографијом, са наведеном адресом, контакт телефоном

(по могућности и електронска адреса)

-фотокопију дипломе о завршеној школи

-фотокопију важеће возачке дозволе „Б“ категорије

-фотокопију очитане личне карте

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Оглас се објављује на огласној табли и интернет презентацији Завода, интернет сраници Националне службе за запошљавање и веб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за конкурс за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише.

 

 

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

Неблаговоремене пријаве, пријаве које не садрже захтевану документацију, као и пријаве које нису послате у складу са условима овог огласа, неће бити узете у разматрање.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

Кандидат који буде изабран дужан је да пре заснивања радног односа достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Потребно је да кандидати доставе и уверење надлежног ПИО фонда о стажу осигурања.

Завод задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.