Специјална болница за интерне болести Младеновац

На основу чл. 23 Статута болнице, а у складу са сагласношћу за пријем у радни однос од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, Закључак  51 broj: 112-3494/2022, од 28.04.2022год, kao и у складу са одредбама Посебног колективног уговора за здравствене установе, ВД Директора донео је Одлуку о пријему у радни однос и расписује

 

О Г Л А С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

  1. Медицински техничар  – 2 извршиоца

 

Услови: Завршена средња медицинска школа, IV степен стручне спреме и положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о систематизацији послова болнице.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 

  • молбу за пријем са биографијом, адресом, контакт телефоном и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и изјавом да се против њих не води кривични поступак.
  • Оверену Фотокопију дипломе о завршеној школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопију личне карте или очитане податке
  • Оверену фотокопију венчанице – уколико су претходна документа издата на девојачко презиме

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос у болници.

Рок за подношење молби са захтеваном документацијом је 8 дана од дана објављивања овог огласа на сајту Министарства здравља.

 Молбе се подносе у затвореним ковертама лично или поштом на адресу: Специјална болница за интерне болести Младеновац, Војводе Мишића бр. 2, 11400 Младеновац, са назнаком „за оглас“.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 10 дана од дана истека рока за подношење молби и биће достављена свим кандидатима.

 

 

ВД Директора болнице

Др Весна Ђукић