Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.7682 од 23.05.2022. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-12/2022-02 од 03.02.2022. године о Закључку 51 бр: 112-726/2022 од 31.01.2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, инструкције Министарства здравља достављене електронским путем дана 12.05.2022. године и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 6 месеци  за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ  РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 64 ИЗВРШИОЦА:

 

I за Клинику за очне болести

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

II за Клинику за гинекологију и акушерство

-3 гинеколошко-акушерске сестре на неодређено време са пробним радом од шест месеци

-1 педијатријска сестра на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

III за Клинику за опекотине, пластичну и реконстуктивну хирургију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

IV за Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка

-3 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

V за Службу за апотекарску делатност – болничка апотека

-1 фармацеутски техничар на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

VI за Клинику за инфективне и тропске болести

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

VII за Клинику за пулмологију

-3 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

VIII за Клинику за ОРЛ и МФХ

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

IX за Клинику за урологију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

X за Клинику за нефрологију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

                                                      

XI за Центар за медицинску биохемију

-1 лабораторијски техничар на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XII за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

 

 

XIII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XIV за Клинику за неурологију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XV за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

-5 медицинских сестара-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XVI за Центар за анестезиологију и реаниматологију

-3 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XVII за Клинику за алергологију и имунологију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XVIII за Клинику за кардиохирургију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XIX за Клинику за кардиологију

-2 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XX за Клинику за васкуларну хирургију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XXI за Клинику за гастроентерохепатологију

-1 медицинска сестра-техничар општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XXII за Клинику за неурохирургију

-3 медицинске сестре-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

XXIII за Ковид болницу

-20 медицинских сестара-техничара општег смера на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

-1 физиотерапеутски техничар на неодређено време са пробним радом од шест месеци

 

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за радна места утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин