ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА

            На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I) и члана 23. Статута Дома здравља Баточина, директор Дома здравља Баточина, доноси

 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

 

 1. РАДНО МЕСТО, ВРСТА РАДНОГ ОДНОСА, ТРАЈАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, РАДНО ВРЕМЕ, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА:

 

 • Доктор медицине изабрани лекар, на неодређено време;
 • Број извршилаца: 1.

 

 1. УСЛОВИ:

 

 • висока стручна спрема из области медицинских наука (на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године) – звање Доктор медицине;
 • да је кандидат пунолетан;
 • да је положио стручни испит;
 • да је уписан у именик Лекарске коморе Србије;
 • да је добио или обновио одобрење за самосталан рад у струци (лиценцу) издато од Лекарске коморе Србије;
 • да има најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
 • биографија;
 • фотокопија личне карте;
 • оверена фотокопија Дипломе о стручној спреми;
 • оригинал Извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал Уверења о држављанству;
 • оверена фотокопија Уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија Лиценце, односно Решења о издавању или обнављању лиценце или доказ да је поднет захтев за издавање, односно обнову лиценце.
 • лична радна дозвола уколико је кандидат страни држављанин.

 

            Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.

 

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА:
 • Пријаве у затвореној коверти слати или доставити лично на адресу: Дом здравља Баточина, 34227 Баточина, ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1, са обавезном назнаком: ,,Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно место Доктора медицине изабраног лекара“. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата;
 • Све додатне информације се могу добити на телефон 034/6841-130 локал 113 или путем e-mail адресе dzbatocina@mts.rs.

  

 1. ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА:
 • до 2. 6. 2022. године до 12.00;
 • непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.