Специјална болница „Свети Сава“

     На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/19), члана 29. Статута Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“ , број 03/4764-2 од 24.12.2019. године, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр 96/2019  и 58/2020), члана 2.  Правилника о поступку и критеријумима за заснивање радног односа на неодређено време број 03-2601 од 03.06.2021.године,  Кадровског плана Болнице, (Измена) број: 112-01-64/2022-02 од 20.04.2022.године, потребе за попуном упражњеног радног места, курир,   на одређено време због повећаног обима посла најдуже до 31.12.2022. године, Одлуке о потреби расписивања Oгласа за попуну упражњеног радног места, бр. 03/2813 од  25.05.2022. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 

     Оглас се расписује за пријем у радни однос, на одређено време ради повећаног обима посла на упражњеном радном месту, до добијања Сагласности МЗРС за попуну упражњеног радног места, најдуже до 31.12.2022. године,  са пуним радним временом, један извршилац,  на радном месту,  курир.

Услови за пријаву кандидата за радно место, курир.

- средње образовање.

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да, достави следећа документа:

- пријаву на оглас са биографијом, адресом, контакт телефоном и е-адресом;

- диплома о завршеној  школи; (фотокопија)

- очитану личну карту,

- доказ о радном искуству.

Критеријуми за оцењивање и рангирање кандидата:

- радно искуство (подразумева радни однос, опис послова на којима је извршавао задатке)

- оцена на разговору са члановима Комисије, (интервју).

 

     Рок за подношење пријаве на оглас,   је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

     Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља/огласи и конкурси здравствених установа, на интернет страници Националне службе за запошљавање и огласној табли Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

             Пријаве на оглас се достављају на адресу: Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Немањина број 2, 11000 Београд, са назнаком: „пријава на оглас за пријем у радни однос на радно место,  курир“.

             Одлука о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка конкурса.

             Сви подносиоци пријава који су испунили услове огласа и били на разговору биће електронском поштом обавештени о одлуци о избору кандидата у року не дужем од 7 радних дана од дана доношења одлуке.

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос.

              Подаци се не могу користити у друге сврхе.

              Подацима рукује и податке обрађује Специјалне болнице за цереброваскуларне болести „Свети Сава“.