ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС; 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),  члана 27.к. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“  бр. 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011; 93/2012; 62/2013; 63/2013 – испр;  108/2013; 142/2014;  68/2015 - др. закон; 103/2015; 99/2016; 113/2017; 95/2018; 31/2019; 72/2019; 149/2020 и 118/2021),  члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020 - анекс),  члана 23. Статута Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас за 2022. годину, број 112-01-64/2022-02 од 29.03.2022. године, вршилац дужности директорa Дома здравља „Вељко Влаховић“, дана 24.05.2022. године расписује:

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

1.

 

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним временом на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  до повратка стално запослених радника са дужег одсуства, а најдуже до 30.09.2022. године.

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ – ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА  у Одељењу за здравствену заштиту деце – 2 (два) извршиоца

 

 

ОПИС ПОСЛА:

Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем. Обавља потребне административне послове. Ради и друге послове из делокруга свога рада. За свој рад непосредно је одговорна начелнику службе и директору Дома здравља.

 

 

2.

  

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1. овог члана су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005; 61/2005; 54/2009; 2/2013; 75/2014 и 13/2017 - одлука УС; 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, број 586 од 26.03.2018. године са  пратећим изменама и допунама.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  су :

УСЛОВИ:

 

1.Стручна спрема / образовање: средње образовање - завршена средња медицинска школа  педијатријског  смера - IV степен стручне спреме;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца за рад;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара, смер педијатријска сестра.

 

3.

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос за послове из тачке 1. треба да достави:

 

-   пријаву на оглас;

-  оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи – педијатријског смера

-  оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за медицинску сестру / техничара педијатријског  смера;

-    оверену фотокопију лиценце;

-    кратку биографију.

4.

 

Приликом заснивања радног односа за послове из тачке 1. изабрани кандидати дужни су да доставие:

                                                      

      -   лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни  однос;

  • уверење да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд);

                                

5.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове  Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас.

6.

 

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање Врбас, web страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас ( www.dzvs.rs ).

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

 

7.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

               Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас (www.dzvs.rs).

                                                                  

8.

 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас, Палих бораца 20, радним даном од 7.00-15.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Вељко Влаховић “ Врбас, Палих бораца 20, 21460 Врбас са назнаком                       „ Пријава на оглас за пријем у радни однос  на одређено време за послове педијатријске сестре у ..................“.

                                                 

Непотпуне, неблаговремене пријаве  као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.