СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

На основу 37. Закона о раду РС (“Сл.гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 96/19 и 58/20), Кадровског плана Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања  број 

112-01-114/2021-02 од 14.04.2021. године, Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 159/20) и одлуке Вд директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број   896/22  од 30.05.2022. године, расписује се:

 

КОНКУРС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

- дипломирани фармацеут-1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време до добијања сагласности за пријем у радни однос на неодређено време а најдуже у трајању од две године, са пробним радом у трајању од  два месеца.

Конкурс се расписује због одласка запослене у старосну пензију.

 

Опис посла дипломираног фармацеута:

Обавља послове из области  фармацеутске здравствене делатности, о чему води прописану медицинску документацију.  Набавља и правилно складишти лекове и медицинска средства. Предлаже унапређење  фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава.

Ради на рационализацији трошкова  за спровођење  утврђених терапијских протокола лечења. Прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства  и доприноси  избегавању или смањењу тих реакција. Доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова. Спроводи активности стручног усавршавања  у области фармацеутске делатности.

Прати квалитет пружања фармацеутских услуга и задовољство пацијената пруженим услугама, као и задовољство запослених у здравственим установама.

Пружа помоћ здравстевним установама приликом израде  плана за централизоване јавне набавке.  Управља фармацеутским отпадом.  Издаје робу из апотеке и пратећег магацина на бази оверених налога од стране шефова служби и одељења, прави спецификацију издатих лекова и осталог санитетског материјала, по врсти и количини и доставља књиговођи на даљу обраду у року од три дана. Прати залиху робе и благовремено, у сарадњи са директором набавља ову робу. Одговоран је материјално за набављену робу и одговоран је и за друге послове везане за пријем, ускладиштење и издавање лекова.

Прати законске прописе, планира и врши анализе и доставља извештаје из своје делатности. Одговоран је директору болнице. Спроводи мере заштите на раду. Учествује у раду стручних тела и комисија. Обавља друге послове из своје струке као и друге послове по налогу претпостављених и  директора.

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09,

 32/13,  75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

-завршен фармацеутски факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године

-завршен фармацеутски факултет на основним студијама у трајању од најмање четири година, по пропису који је уређивао високо образовање  до 10 септембра 2005

 

 

*Положен стручни испит

*Лиценца

*Најмање шест месеци радног искуства у наведенм звању.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оверену копију дипломе о завршеној фармацеутском факултету;

-оверену копију уверења о положеном стручном испиту;

-уверења о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-потврду односно уверење да није осуђиван не старију од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-лиценцу (оригинал или оверену копију) или доказ о поднетом захтеву за издавање лиценце;

-CV;

-мотивационо писмо

 

Пријаве са документацијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул.  Осмог Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

 

Конкурс  ће бити објављен на огласној табли и  сaјту установе,  на  сајту Министарства здравља РС и на сајту  Националне службе за запошљавање.

 

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана  истека рока

за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 3  дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/616-970.