Општа болница Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 4474 од 31.05.2022. године, расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

за пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци, за обављање послова:

 

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

 1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за гастроентерологију Службе за педијатрију – 1 извршилац;
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за хроничне психозе Одељења за психозе Службе за психијатрију – 1 извршилац;
 2. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за палијативну негу и збрињавање Службе за продужену негу и лечење – 1 извршилац;
 3. Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за инвазивну кардиолошку дијагностику Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац.

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за гастроентерологију и хепатологију Одељења за гастроентерологију и хепатологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 2. Медицинска сестра/техничар Кабинета за дијагностику и терапију Одељења за дерматовенерологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 3. Медицинска сестра/техничар Стационара са дневном болницом Одељења за онкологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 4. Медицинска сестра/техничар Одсека за цереброваскуларна обољења - интензивну негу Службе за неурологију – 1 извршилац;
 5. Медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
 6. Медицинска сестра/техничар Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 2 извршиоца;
 7. Медицинска сестра/техничар Одсека за гастроентерологију Службе за педијатрију – 1 извршилац;
 8. Медицинска сестра/техничар Одсека за ургентна стања и акутне психозе Одељења за психозе Службе за психијатрију – 1 извршилац;
 9. Медицинска сестра/техничар Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење – 1 извршилац;
 10. Лабораторијски техничар Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац.

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:

- да имају завршено високо образовање на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године – виша медицинска школа општег смера (за радна места под редним бројем од 1 до 3), односно радиолошког смера (за радно место под редним бројем 4) и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:

- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера (за радна места под редним бројем од 1 до 9), односно лабораторијског смера (за радно места под редним бројем 10) и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
 4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 5. Фотокопију личне карте.

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.

            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.