Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19. 58/20 – Aнекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.910/1 од 02.06.2022.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено време

              1 извршиоца на радно место под називом реализатор промотивних  

                                                                  активности

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за радно место:

- реализатор промотивних активности, са описом послова из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице.

 

II

Услови за заснивање радног односа:

- завршена средња стручна спрема, образовни профил - туристички техничар;

- знање рада на рачунару.

III

Кандидати подносе следећа документа у затвореној коверти на којој је потребно нагласити за који оглас се иста подносе:

- оверен документ о завршеној средњој стручној спреми;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

                                                                          V

Оглас објавити на огласној табли Националне службе за запошљавање и интернет страницама Националне службе за запошљавање и Министарства здравља.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.