ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО

На основу Закључка 51 број: 112-3494/2022 од 28. априла 2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и Oдлуке директора Опште болнице Панчево бр. 01-3583/22 од 03.06.2022.год., све у вези са чл.7. 8. и  9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО расписује

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 

 

1.Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

а) Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици _____________1 извршилац;

- Високо образовање: Медицински факултет

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо  образовање, почев од 10.09.2005.године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године и завршена специјализација из радиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

- стручни испит, лиценца, специјалистички испит, најмање 3 године и 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине.

 

б) Медицинска сестра/техничар на болничком одељењу______________1 извршилац;

- средње образовање здравствене струке у трајању од најмање 4 године,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Панчево, Панчево

 

  1. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- Кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт телефон

- Оверену копију дипломе о завршеном факултету/средњој школи

- Оверену копију уверења о положеном специјалистичком/стручном испиту

- Лиценцу за рад

 

3.Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Министарства здравља Републике Србије.

 

4.Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца 11, са назнаком- за оглас

 

5.Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.