ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-4263/2022 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 30.05.2022.године и Одлуке директора Градског завода број V-5-2734/1 од  03.06.2022.  године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

 

  1. 1. Три ( 3 ) извршиоца на радно место Хемијски техничар Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до три месеца.

 

Опис посла: учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка, физичко-хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара; учествује у обради података лабораторијских анализа и изради одговарајућих извештаја; прави потребне реагенсе; учествује у вођењу лабораторијске документације; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Лабораторије, шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

Услови:

  • средње образовање хемијске струке

 

Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

 

( Претходно радно искуство у области испитивања хемијских и физичко-хемијских особина воде за пиће, минералне, стоне, базенске и отпадне воде; радно искуство у области испитивања хемијских и физичко-хемијских особина вода, намирница, предмета опште употребе, козметичких производа; Обученост за самостално припремање и анализу узорака за испитивање горе наведених матрикса применом аналитичких метода у течној хроматографији, волуметрији, електрохемији/обученост за самостално припремање и анализу воде применом аналитичких метода: волуметрија, спектрофотометрија, колориметрија; радно искуство на пословима лабораторијских испитивања амбијенталног ваздуха и то:спектрофотометрија-азот диоксид, сумпор диоксид,  фенолне материје;    гравиметријско одређивање масене концентрације суспендованих честица; припрема узорака суспендованих честица за анализу садржаја тешких метала-микроталасна кисела дигестија; припрема узорака суспендованих честица за анализу садржаја полицикличних ароматичних угљоводоника-микроталасна екстракција органским растварачима; Анализа физичко-хемијских карактеристика узорака аероседимента; Искуство у примени стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017; потврду/Сертификат о завршеној обуци за рад на спектрофотометру; искуство у примени захтева стандарда ISO 17025, потврду о самосталном спровођењу QA/AC контрола хемијских анализа и самостално извођење међулабораторијских поређења за ниво који подразумева радно место, као и знање у уносу и обради резултата (Wоrd, Excel) ).

 

Пожељно је да кандидати доставе изјаву установе у којој су стекли искуство у раду за горе наведене допунске услове.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном средњем образовању хемијске струке;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.