Дом здравља „Свети Ђорђе“

Број: 01-252/1

Датум: 03.06.2022. године

 

Ј  А  В  Н  И     О  Г  Л  А  С

 

 

 За пријем у радни однос 1 извршиоца за радно место „Доктор медицине- специјалиста радиологије“- на одређено време, са пуним радним временом, ради попуне радног места у Дому здравља „Свети Ђорђе“ у Тополи

 

УСЛОВИ :

 

   -завршен медицински факултет на интегрисаним академским студијама по прописима који уређују високо образовање од 10.09.2005. године и завршена специјализација из радоиологије у складу са Правилником о специјализацијама или на основним студијама  у трајању од најмање 5 година по пропису који уређивао високо образовање до 10.09.2015. године

-  положен стручни испит

-  лиценца,

- најмање три године  и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

                - знање рада на рачунару

 

Опис послова за наведено радно место утврђен је актом,односно Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола.

 

             Уз пријаву за оглас обавезно је доставити следећу документацију:

                - кратку радну биографију,

                 - оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,

                - оверену фотокопију о положеном стручном испиту,

                - оверену фотокопију лиценце,

                - доказ о радном искуству,

                - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте.

       

 Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти путем поште на адресу:Дом здравља „Свети Ђорђе“ ул.Булевар Вожда Карађорђа број 67,34310 Топола са назнаком “Пријава на оглас“ или лично предати у Правној служби Дома здравља“Свети Ђорђе“ у Тополи на истој адреси.

          Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

            Послодавац може позвати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

            Неблаговремене,непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.