ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), Кадровског плана Министарства здравља Републике Србије број 112-01-64/2022-02 од 23.05.2022.године, Закључка 51 – број: 112-3494/2022 од 28.04.2022.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” као и Одлуке директора број 880/22 од 03.06.2022.године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време

са пуним радним временом и то:

 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР..... ........................................................1 извршилац

 

за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са санитетским превозом.

 

            Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

Назив радног места

Доктор медицине изабрани лекар

Општи / типични опис посла

 • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • Ради у превентивним саветовалиштима;
 • Организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
 • Учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
 • Обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује врсту и начин лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;
 • Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
 • Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
 • Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите,
 • Утврђује време и узрок смрти;

 

 

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебе услове:

 

Високо образовање – Медицински факултет:

 • На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
 • На основни студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • Положен стручни испит;
 • Лиценца;
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном и e-mail адресом,
 • Фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
 • Диплома о завршеном Медицинском факултету (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • Лиценца лекарске коморе или Решење о упису (оверена фотокопија),
 • Кандидати који имају радно искуство одговарајући доказ о томе (фотокопија радне књижице, потврде, уверења и сл.),
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених,
 • Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија уверења о држављанству,
 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља „Ириг“.

 

           Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

           Све информације могу се добити на телефон 022/2462-030 лок.115.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Дом здравља „Ириг“, ул. Војводе Путника бр. 5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Доктора медицине на неодређено време“.