Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                         

 

ОЈ Општа болница Прибој

    

     1.Виши физиотерапеут  ............................................................................................. 1 извршилац

    

  •      За радно место виши физиотерапеут –VI степен стручне спреме,завршена виша  медицинска школа,смер физиотерапеут,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  •  Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију дипломе специјалистичког испита
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценца
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.