Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

                ОЈ Општа болница Ужице

                 1.Виша медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству ................. 1 извршилац

                 2.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .............. 3 извршиоца   

                 

                 ОЈ Општа болница Пријепоље

                1.Доктор медицине ............................................................................................... 1 извршилац

                2.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ............... 3 извршиоца

 

                 ОЈ Дом здравља Пријепоље

  1. Медицинска сестра техничар у кућном лечењу ............................................. 1 извршилац

               

               Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор медицине –VII  степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стучни испит и важећа лиценца
  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима- IV степен стручне спреме,завршена  медицинска школа,смер медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место виша медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству  - VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер акушерка-бабица,положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић