Здравствени центар Ужице

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену изабраних лекара који су одсутни због обављања специјализације

                 

           

       

 

        ОЈ Дом здравља Ужице

  1. Доктор медицине изабрани лекар .................................................................... 2 извршиоца

        

        

  

 

           Услови за заснивање радног однос

  • За радно место доктор медицине изабрани лекар - VII степен стручне спреме,завршен  медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић