Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

  На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 i 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. године  и на основу Одлуке в.д. директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01- 1663  од  03.06.2022. годинe расписује се:

О  Г  Л  А  С

 

 

                            За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  - до повратка привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом  -  до повратка привремено одсутног запосленог, у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин  за радно место

 

 

  1. Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима ................  2 извршиоца

      - за рад на Интерном одељењу

 

 

 

*** Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену  средњу медицинску школу –  смер  медицинска сестра-техничар  и положен стручни испит.

     Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

 

 

Рок за подношење пријава је  8  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

                                                                   са назнаком «ОГЛАС»

 

 

 

 

 

Документација се предаје у затвореним ковертама

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 06.06.2022. године до 13.06.2022.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.