Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-5059/2 од 02.06.2022. године, директор Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, као замена за привремено одсутног запосленог до повратка на рад, са пуним радним временом, за следеће послове:

• ПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА..................................................1 извршилац

Опис послова:


• Негује непокретне и теже покретне болеснике, односно континуирано прати њихове потребе и захтеве и помаже им у испуњавању истих;
• Свим болесницима којима је потребна помоћ помаже при исхрани, одржавању личне хигијене, пресвлачењу личног и постељног рубља и сл;
• Одводи болеснике до терапијских процедура и других дијагностичких амбуланти;
• Стара се за што хуманији и стручнији однос према пацијенту;
• Услужује непокретног болесника у захтевима физиолошких потреба;
• Помаже медицинској сестри при спровођењу медицинске неге и терапије;
• Ради и друге послове из домена болничара по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, лекара специјалисте, главне сестре и одговорне сестре на одељењу;
• За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној сестри на одељењу.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- одлука УС и 113/201, 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 16.12.2021. године бр.03-11410/1.
- са завршеним основним образовањем

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

- Сведочанство или Уверење о завршеној основној школи,
-Лична карта;
-Извод из матичне књиге рођених;
-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.
-Молба
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се документација.
Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време као замена за привремено одсутног запосленог, за радно место Помоћни радник на нези болесника на осталим болничким одељењима “.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић