ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс I)  на основу дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-388/2022-02 од дана 24.05.2022.године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-3494/2022 од 28. 04.2022.године,  в.д.директора Опште болнице Сремска Митровица

 

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

   

1.Магистар фармације-Одсек за фармацеутску и здравствену делатност-Болничка апотека- Сектор заједничких медицинских поислова, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                       Извршилац 1                                      

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање, завршен Фармацеутски факултет на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. Године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. семптембра 2005. године, положен стручни испит.

Опис:  Врши набавку лекова, санитетског материјала потребних реагенаса и лековитих средстава на основу закључених уговора у поступку набавке у складу са Законом  ка и по  одобрењу помоћника директора за целокупну  Општу Болница. Издаје лекове на основу требовања појединих служби, даје упутства за њихову употребу, даје стручна упутства за рад фармацеутског техничара, стара се о држању лекова и лековитих супстанци на прописан начин. Самостално извршава сав рецуптурни, галенски и фармацеутско аналитички рад. Координира рад оделења и служби у вези набавке прописаних лекова као и плана набавке лекова за  исте. Води бригу о дефектури издатих лекова и санитетског материјала, контролише исправност паковања и рокове трајања лекова, води књигу евиденције улазних психотропних и наркотичких средстава, евиденцију примљених и издатих лекова и друге прописане евиденције. Ради и друге  послове по налогу начелника  и помоћника директора Сектора коме непосредно одговара за свој рад.

 

2.Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 3-Одељење реанимације и интензивне неге- Служба анестезиологије са реаниматологијом-Сектор заједничких медицинских поислова, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1                                      

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови; Средње образовање у трајању од четири године,завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни  испит.

Опис: Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и    шаље потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник, шеф оделења, главна сестра оделења и ординирајући доктор. За свој рад одговорна је главној сестри-техничару, шефу оделења, начелнику службе.

Радно место са повећаним ризиком.

 

3.Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима-Одељење дерматовенерологије- Сектор за интернистичке гране медицине, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1                                      

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, Завршена средња Медицинска школа  општег смера, положен стручни испит .

Опис: Врши послове везане за побољшавање квалитета лечења пацијента уз поштовање  етичких  принципа и савремених ставова лечења  у  медицини са негом  стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите интервенцијама које се раде, као и прегледа. Даје инекције и прописану терапију пацијентима ординирану од стране  доктора медицине са одсека , врши исхрану, тоалету,  превијање, негу стоме , негу трахеостоме , хегу  тубуса , негу и превенцију декубиталних рана  уз надзор доктора медицине. обавља негу болесника који се у оквиру  наставка лечења налазе на респиратору. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе, учествује у спровођењу мера реанимације. Одржава инструментарију у исправном стању и у  стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред, обавља потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона. Уредно води листу пацијената  протокол болесника и сву потребну прописану документацију. Ради и друге послове из свог делокруга рада по налогу лекара одсека, шефа одсека, и главне сестре одсека којима непосредно и одговара за свој рад.

 

4.Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту-Одељење акушерства са порођајном салом- Служба гинекологије и акушерства, Сектор клиничких служби, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1                                       

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска школа акушерског  смера, положен стручни испит.

Опис: Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем. Учествује у визити, помаже лекару при прегледу и интервенцијама. Врши пријем и санитарну обраду трудница, припрему трудница за порођај и операцију, даје терапију трудницама, породиљама и новорођенчадима, према упуту лекара. Активно учествује у вођењу нормалних порођаја и помаже лекару код вођења неправилних порођаја. Контролише опште стање породиље и стање плода (што подразумева аускултацију срчаних тонова, укључивање спољашње кардиотокографије), контролише напредовање порођаја. Указује прву негу новорођенчету по рођењу и учествује у реанимацији. Асистира код збрињавања повреда порођајног пута и прати пост порођајно крварење. Припрема материјал потребан за рад у порођајној сали, води рачуна о стерилизацији материјала и инструмената. Узима материјал за лабораторијске анализе за мајку и дете и стара се да иста буде на време достављена и обрађена. Ради негу бабињара и посебну негу у полуинтезивној нези породиља и новорођенчади. Води рачуна о исхрани породиље, труднице и новорођенчета. У свом раду води рачуна у успостављању лактације. Води медицинску документацију у току порођаја, хоспитализације и на отпусту као и документацију од значаја за пријаву рођења. Израђује и шаље на даљу обраду потребне извештаје. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи. Врши пратњу приликом транспорта труднице, породиље и новорођенчета у терцијалну установу. Ради и друге послове по налогу главне сестре одељења, шефа и начелника службе  из делокруга свога рада и домена своје стручности. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. За свој рад одговорна је начелнику, шефу одељења и главној сестри.

Радно место са повећаним ризиком.

 

5.Медицинска сестра-техничар у трансфузиологији- Служба за снабдевање крвљу и крвним дериватима,Сектор заједничких медицинских послова на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1                                      

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови:. Завршена  средња  Медицинска школа општег или лабораторијског смера, положен стручни испит, са или без положеног програма специјалистичког образовања образовног профила медицинска сестра-техничар за рад у Служби за снабдевање крвљу и крвним дериватима.

Опис: Ради све рутинске анализе уведене у оделењу. Узима крв од даваоца и од амбулантних пацијената, врши чишћење и стерилизацију инструмената и   просторија, сређивање картотеке, води сву потребну документацију у вези  даваоца   крви. Одређује крвне групе и РХ фактора даваоца крви, абулантних пацијената и стационарних болесника. За болесника врши  интерреакције и друге  имуное анализе. Стара се да се на правилан начин чува свежа крв и крвни продукти. Издаје крв и крвни продукт, материјале за вршење анализе-серума. Учествује у сменском и терапијском раду. Примопредају дужности врши  усмено и писмено. Припрема и шаље крв за "НЕП" и у друге установе по потреби. Ради и друге послове по налогу главне сестре-техничара, специјалисте трансфузиолога, начелника службе којима непосредно и одговара за свој рад.

Радно место са повећаним ризиком.

                                                                       

6.Возач санитетског возила у болничким установама-Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања- Служба за специјалистичко-консултативне прегледе,Сектор заједничких медицинских послова, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1                                      

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Средње образовање у трајању од четири године или Средње стручно образовање у трајању од три године - Завршена школа за КВ возача, положен возачки испит Б категорије, 6 месеци радног исксутва

 

Опис: - Врши хитан санитетски превоз пацијената као и  санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан,  помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената, врши и друге врсте превоза у зависности од потребе службе/одељења. Одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме  у возилу; .Води путне радне налоге за санитетска  возила  службе, свакодневно врши контролу исправности

возила,контролу воде,горива, моторног уља, пнеуматика и брине о правовременом одржавању и исправности возила. За свој рад одговоран је начелнику службе/одељења. Ради и друге послове из домена своје стручности, а по налогу начелника службе / одељења.

Радно место са повећаним ризиком.

 

7.Техничар одржавања одеће-Одељење за одржавање хигијене- Служба за техничке послове,Службе за правне, финансијске и техничке послове, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1                                      

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови:Завршена Основна школа.

Опис: Врши све радне операције на прању и пеглању веша.  Сортира и фајта веш. Пегла пелене, лекарску постељину, мантиле, хаљине, панталоне, лекарске униформе и блузе, сукње, кошуље, кецеље, капе, маске, завесе и остале предмете од текстила. Пеглање врши ручно и машински. Сортира и слаже по бројевима веш, мантиле, хаљине, лекарске униформе и др. Врши све радне операције на прању веша. Приликом предаје смене дужан је да веш машину преда наредној смени очишћену и опрану. Сортира веш за прање. Пере пелене, лекарску постељину, мантиле, хаљине, панталоне, лекарске униформе и блузе, сукње, кошуље, кецеље, капе, маске, завесе и остале предмете од текстила.  Ради и друге послове из свог домена стручности, а по налогу шефа, начелника и помоћника директора сектора, којима непосредно и одговара за свој рад.

Ради и друге послове из свог домена стручности, а по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове, којима непосредно и одговара за свој рад.

 

 

8.Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-Одељење акушерства са порођајном салом- Служба гинекологије и акушерства,Сектор клиничких служби, на неодређено време,  са пуним радним временом.

                                                                                                                      Извршилац 1                                      

                                       

       Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

 Опис:Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у    којима леже болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду  рада. Ради у операционој сали гинекологије, сали за царски рез и порођајној сали. Одржава хигијену санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа,холова,ходника,чекаоница и др.).Када не врши посао чишћења односно одржавања хигијене на оделењу у обавези је да онда помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса  болесника, учествује у допремању  санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране идр.). Стара се о  исправности средстава која су јој дата на употребу задужена је и финансијски  одговара за потрошњу и употребу истих.О свим неправилностима обавештава  главну сестру. Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о  истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне   сестре. За свој рад одговорна је главној  сестри одељења, сестрама на оделењу, шефу одељења и начелнику Службе за гинекологију и акушерство.                                                                                                                                      

                                                                      

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења о положеном стручном испиту

- Фотокопија Лиценце или Решење о упису у  Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

-  Фотокопија Лиценце  или Решење о упису у Фармацеутску комору Србије

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

    -  Потврда о радном искуству (возач санитетског возила)

    -  Фотокопија положеног возачког испита Б категорије (возач санитетског возила)

    -  Доказ о положеној хигијени (спремач/спремачица)

    -  Уверење о држављанству ( да није старије од 6 месеци)

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада. У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                                В.Д.  ДИРЕКТОРА

2.Националној служби за запошљавање                                       ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                                               СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                     Прим. др Драган Малобабић