Дом здравља ``Звездара`` Београд

Дом здравља ``Звездара``

Београд, Олге Јовановић 11

 

 

расписује

 

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ

-2 ИЗВРШИOЦА-

 

 

Опис посла: Дијагностикује и лечи болести зуба, применом принципа и процедура савремене стоматологије о чему води прописану медицинску документацију; упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу, лечи каријес зуба и његове компликације,  врши екстракције зуба, када је то неопходно; упућује пацијенте на специјалистичко-консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите; контролише рад зубног асистента; збрињава хитна стања у области стоматологије; обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите.

 

 

 

Услови: Стоматолошки факултет,

               VII  степен стручне спреме

               Положен стручни испит

               Радно искуство – најмање 2 године рада у струци

               Основно познавање рада на рачунару

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, на сајту Националне службе за запошљавање, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља ``Звездара``, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208.

Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова.

Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају се кандидатима.

Дом здравља ``Звездара`` задржава право да поништи оглас уколико сматра да ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове за рад за тражено радно место.

Резултати огласа биће објављени на интернет страници Дома здравља ``Звездара``.