Општа болница Пирот

Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број  03- 1967/Р  од 06.06.2022. године  расписује се:

О Г Л А С

 

 За пријем у радни однос са пуним радним временом на одређено време до три месеца због повећаног обима посла за следеће радно место:

 

  1. Мајстор одржавања- водоинсталатер за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове -  1 извршилац

 Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати  треба да испуњавају и следеће посебне услобе и морају поседовати :

стручна спрема / образовање

- средње образовање, водоинсталатер

Додатна знања/испити/радно искуство

- најмање једна година радног искуства

Опис посла:

Обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања;обавља водоинсталатерске радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама; пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара; прати параметре рада и подешава опрему и постројење; обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;ради на техничком одржавању инсталације водовода и канализације, санитарија и санитарних чворова;одговоран је за исправно функционисање хидрофорског постројења и постројења за  припрему санитарне топле воде;требује материјал из магацина на основу радног налога и одговоран је за утрошак истог;за  рад одговоран је шефу одељења а за стручни рад лично је одговоран.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
  • доказ о радном искуству (уговор о раду, радна књижица),
  • фотокопију личне карте.

 

Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
                                                                                                       

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

 др Горан Петровић