Дом здравља Параћин

На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020),  Закључка комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-3494/2022 од 28.04.2022.године  и Дописа Министарства здравља бр. 112-01-388/2022-02  од 24.05.2022. године ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

        1.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ХИТНОЈ ПОМОЋИ-  један  (1) извршилац,  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом  Дома здравља Параћин са скраћеним радним временом

 

    Поред општих услова за заснивање радног односа кандидати треба да испуњава и посебне услове :

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

 

 Високо образовање:

 

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

   Заинтересовани кандидати подносе:

           -пријаву на оглас

           - кратку  биографију

           - извод из матичне књиге рођених/венчаних

           -уверење о држављанству

           - диплома или уверења о завршеном медицинском факултету               

            -уверење о положеном стручном испиту

            -доказ о положеном специјалистичком испиту

            - лиценца односно одобрење за самосталан рад у струци

           - доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

       

    Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба Дома здравља .

 

      Опис послова дат је у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Параћин.

        

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

         Дом здравља Параћин Ул. Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

 

СА НАЗНАКОМ

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  СПЕЦИЈАЛИСТА

У  ХИТНОЈ  МЕДИЦИНСКОЈ  ПОМОЋИ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ

 

 

Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведена радна места подносе се у ОРИГИНАЛУ ИЛИ КОПИЈАМА ОВЕРЕНИМ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА / НОТАРА.

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

       Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

        За све информације можете се обратити на телефон 062/562-654

    

 

Директор

Дом-а  здравља Параћин

Др Весна Весић, спец.педијатрије