Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/2020 Анекс I)) и одлуке в.д. директора Института бр. 3022/1 од 02.06.2022. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића старијег бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за пријем узорака и санитарно – хигијенску контролу Одељења за хигијену у Центру за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

на одређено време, са пуним радним временом, до 6 месеци,

због повећаног обима посла

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Обавља послове узорковања супстанци, материјала, предмета, производа, хране и воде, оброка, медијума животне средине. У раду користи опрему за коју је овлашћен и за чије је одржавање одговоран. Учествује у одређивању места узорковања, обавља одговарајућа мерења на терену, конзервисање и други одговарајући третман узорака на терену. Води записе о узорцима, обављеним мерењима, условима околине, стара се о чувању и транспорту узорака. Израђује и издаје извештаје о узорковању. Учествује у интерној контроли квалитета узорковања као и ПT/МЛИ активностима, изради валидација/верификација/вредновања мерне несигурности метода за које је овлашћен. Прати стручна достигнућа из своје делатности. Прикупља и обрађује податке о санитарно-хигијенском надзору над објектима од ширег хигијенско-епидемиолошког значаја и предлаже мере за решавање проблема. Спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Учествује у вођењу евиденција Одсека. Обезбеђује и контролише документацију о узорцима узетим ради испитивања. Учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама. Обавља друге послове и задатке из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.

 

Услови:

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; - стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије (активан возач).

 

 

Пријаве и CV слати  на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

 

са назнаком: ЗА КОНКУРСВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР (ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА ХИГИЈЕНА)

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.