Дом здравља Мало Црниће

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „ Сл. гласник РС“ бр 96/2019), члана 23. став 1. тачка 4. Статута Дома здравља Мало Црниће, а у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-31/2020-02 од 01.октобра 2020. године и Изменом  кадровског плана Министарства здравља од 27. новембра 2020. године ,  расписујем

 

ОГЛАС

-за пријем новог запосленог у радни однос на пословима Стоматолошке сестре/техничара у амбуланти-

 

            Позивам заинтересована лица, која испуњавају услове у наставку овог текста, да поднесу пријаве за пријем у радни однос са пуним радним временом, на одређено време, за радно место:

 

 • Стоматолошке сестре/техничара у амбуланти Божевац Дома здравља Мало Црниће -1 извршилац.

 

Опис послова:

 

 • асистира лекару при његовом стручном раду,
 • доноси стерилну одећу за хируршке интервенције,
 • даје ампулиране лекове по налогу лекара,
 • по потреби и распореду ради на терену у истуреним амбулантама,
 • врши стерилиизацију кашике од узимања отисака,
 • при раду се придржава упутства лекара коме асистира,
 • одговоран је за стерилност инструмената и апарата са којима се обављају здравствене услуге,
 • води евиденцију о пруженим стоматолошким услугама,
 • израђује потребне извештаје и доставља их служби статистике на обраду,
 • ради на изради фактура о пруженим услугама и доставља их служби рачуноводства,
 • врши наплату од пацијената који услуге плаћају у целости или делимично,
 • води евиденцију о утрошку материјала,
 • врши пријем на шалтеру свих пацијената који у току дана траже зубоздравствену услугу,
 • врши контроле испревности и важности здравствених књижица,
 • отвара зуболекарске картоне и распоређује пацијенте на оделењу и ординирајуће лекаре,
 • по завршеном пријему пацијената обавља слагање картона примљених пацијената,
 • ради на пословима вођења здравствене документације и то: дневне евиденције за сваког лекара на основу којих израђује месечне извештаје и доставља одговарајућим службама,
 • одговоран је за тачност узетих података из здравствене књижице свих пацијената којима се пружа здравствена заштита,
 • одговоран је за редовно фактурисање услуга лицима из претходног става и доставља их службама рачуноводства,
 • редовно требује материјал и стара се да амбуланта у свако доба буде снабдевена материјалом као и обресцима потребним за рад,
 • по потреби ради на терену у истуреним амбуланатама,
 • стерилише инструменте и апарате са којима се пружа терапија,

ради и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца.

 

Услови за обављање ових послова су: завршена средња медицинска школа стоматолошког или зуботехничког смера, положен стручни испит и лиценца/решење о упису у комору.

Обавезна документација:

   Уз пријаву на оглас потребно је доставити и:

 • Кратку биографију са бројем телефона и адресом;
 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију личне карте ( очитане податке са личне карте );  
 • Оверену фотокопију лиценце/решења о упису у комору;
 • Фотокопију Извода из матичне књиге венчаних ( уколико су диплома или уверење издати на девојачко презиме).

  Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 • Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

     Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација.

Пријава на оглас за радно место представља пристанак на обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови'' Националне службе за запошљавање.

          Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: ,,Дом здравља Мало Црниће'' Стишка бб, поштански фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на оглас''.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање.

 

 

Директор Дома здравља Мало Црниће

др Емад Еслеем