Општа болница Пирот

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 1971/Р  од  07.06.2022. године  расписује се:  

 

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до три месеца због повећаног обима посла за следеће радно место:

 

  1. Мајстор одржавања – руковаоц парног котла, за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове - 1 извршилац

 

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

 

            Стручна спрема / образовање :

  • Средње образовање- машинске струке

            Додатна знања / испити / радно искуство :

  • специјалистички испит V степен, положен стручни испит за руковање судовима под притиском
  • најмање три године радног искуства.

 

Опис посла:

            Обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања; обавља послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама; пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара; прати параметре рада и подешава опрему и постројење; рукује постројењима у котларници; обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;одговоран је за исправан и безбедан рад постројења у котларници и осталих постројења везаних за рад котларнице;одговоран је за техниочку исправност комплетног постројења за припрему санитарне топле воде и предузима  потребне радње да систем ради несметано и безбедно;одговоран је за рад система централног грејања;одговоран је за испоруку водене паре;одговоран је за загревање санитарне топле воде;организује и врши хемијску припрему воде;брине се о истовару и стању мазута у резервоарима;врши поправку уређаја у котларници;врши аутогено и електро заваривање;организује и врши припрему котла за периодичан преглед од стране инспектора парних котлова;требује материјал из магацина на основу радног налога и одговоран је за утрошак исти;обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима;за рад одговоран је шефу одељења а за свој стручни рад одговоран је лично.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију личне карте,
  • фотокопију дипломе о среченој стручној спреми,
  • доказ о радном искуству ( уговор о раду, радна књижица)

 

 Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић