Општа болница Пирот

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне смоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс I), овлашћења из члана 23. Статута Опште болнице Пирот и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03- 1974/Р  од  07.06.2022. године  расписује се:  

 

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до три месеца због повећаног обима посла за следеће радно место:

 

  1. Помоћни кувар - севир, за рад у Одељењу исхране, Службе за техничке и друге сличне послове - 1 извршилац

 

Потребни услови:

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

 

            Стручна спрема/образовање :

            средње образовање III степен, прехрамбеног смера или угоститељског смера.  

 

Опис посла:

            Припрема и обрађује сирове намирнице код припремања и издавања оброка; технички припрема и серевира храну; асистира кувару у техничкој припреми хране и подели готових јела по таблет систему;одржава хигијену у кухињи – спроводи санитарно – хигијенске мере свих просторија кухиње, уређаја и инвентара,одржава хигијену средстава за обраду и припрему намирница;врши ручно и машинско прање, дезинфекцију и сушење посуђа у перионици посуђа кухиње;врши поделу готових јела пацијентима на одељењу , до приручних трпезарија на болничким одељењима;врши транспорт и избацивање отпадака хране и амбалаже из кухиње,одговоран је за личну хигијену и хигијену целокупних средстава за рад и просторија у кухињском блоку и дистрибутивним трпезаријама на одељењима,одговоран је за правилно складиштење и чување сирових намирница и приручним магацинима просторија за обраду намирница  и чистоћу прибора.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

За свој рад одговоран је шефу одељења и главном кувару.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију личне карте,
  • фотокопију дипломе о среченој стручној спреми.

 

 Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић