Дом здравља „Нови Београд“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“бр.96/2019 )

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ  БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

- Доктор медицине изабрани лекар за одрасле, два извршиоца на  одређено време.

Услови: Доктор медицине, стручни испит, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Пријаве са кратком биографијом , адресом и контакт телефоном , као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса ( неоверене фотокопије дипломе и уверења о положеном стручном испиту) предају се преко писарнице Дома здравља( соба бр. 3)  на  трећем  спрату у  ул. Булевар  маршала Толбухина бр.30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

 Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице  на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр.30. Нови Београд.

Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

Послата документа кандидата неће бити враћена.

Дом здравља „Нови Београд“задржава право да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

 

 

в.д. директора

Др Божица Новаковић