УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2022. годину бр.112-01-64/2022-02 од 24.02.2022. године. и Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр. 112-01-388/2022-02 од 06.05.2022.  године  као и одредаба чланова 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019,58/2020-Анекс I), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом

 

 

-Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима –          Одељење пулмологије и алергологије -1 (један) извршилац

 

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове:

 

 

-Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима –        

( један) извршилац, Одељење пулмологије и алергологијом

 

Општи/типичан опис послова:

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; 
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • проводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • Ради са лекаром у амбуланти;
 • Спроводи прописану медицинску терапију пацијената;
 • Врши здравствену и хигијенску негу код лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лекара врши медицинско техничке интервенције;
 • Учествује у визити, надзире узимање оброка и поделу хране, води прописану евиденцију;
 • Организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;
 • Припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • Сарађује са другим стручним сарадницима;
 • Стара се о спровођењу кућног реда;
 • Учествује у планирању здравствене заштите;
 • Припрема и дели терапију;
 • Негује и прати децу на интензивној терапији
 • Спроводи биолошку терапију и интензивно прати те пацијенте
 • Учествује у раду дневне алерголошке болнице и кабинета
 • Одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • Обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • Правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • Учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • Узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • Обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује и стара се о њиховој исправности;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосрeдно је одговоран главној медицинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове медицинске сестре – техничара, 1 (један) извршилац, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            - IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера

- положен стручни испит

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара након положеног стручног испита.

- лиценца

 

      III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ- 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокапију лиценце
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе, Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту Клинике.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз