Здравствена установа Дом здравља „Бачки Петров

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/2019, 58/2020), члана 23. Статута Здравствене установе Дом здравља “Бачки Петровац” и на основу Кадровског плана број 112-01-114/2021-02 од дана 20.04.2021. године директор Дома здравља   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС

 

            за пријем у радни однос доктора медицине на одређено време на период од 3 месеца због повећаног обима посла са пуним радним временом на радном месту:

доктор медицине изабрани лекар - један извршилац

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове:

-завршен медицински факултет

- степен стручне спреме: VII

-положен стручни испит

-лиценца

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Уз пријаву, са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

  • фотокопију уверења о стеченој стручној спреми
  • фотокпију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију лиценце
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених

 

 

Пријава се подноси на адресу: Дом здравља “Бачки Петровац” Бачки Петровац,   ул. Маршала Тита бр. 6. или лично.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Ближе информације се могу добити на тел. 021/2281-771.